سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 

فرم ثبت پیشنهاد

نام : *
نام خانوادگی : *
پست الکترونیکی :
تلفن همراه : *
عنوان پیشنهاد : *
شرح پیشنهاد : *
سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی