سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت)

آدرس الکترونیکی خدمت

عنوان زیر خدمت ها

شناسه زیر خدمت

آدرس الکترونیک زیرخدمت

1

نظارت و اعتبار سنجی
موسسات سلامت
(16021012000)

http://accreditation.behdasht.gov.ir/

۱-نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های
علوم پزشکی کشور

16031012100

http://accreditation.behdasht.gov.ir/

2- نظارت بر حُسن اجرای برنامه تحول نظام
سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی
کشور

16041012101

3-بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و
موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی

16021012102

4-رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی

16061012103

5- برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی
کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری

18051012104

6- اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های
تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور

16051012105

2

صدور، تمدید، اصلاح، ابطال و لغو
پروانه مؤسسات سلامت
(16021013000)

parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

1 - صدور پروانه مؤسسات پزشکی

16021013100

parvaneh.behdasht.gov.ir/publicpages

2 - تمدید پروانه مؤسسات پزشکی

16021013101

3 - ابطال پروانه مؤسسات پزشکی بر اساس اعلام
تعزیرات پزشکی

16021013102

4 - اصلاحات مورد بر اساس تقاضاي مؤسسه
پزشکی

16021013103

5 - لغو بر اساس زمانبندي تعیین شده در قرارداد
تأسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تأخیر در
ارائه مدارك لازم

16021013104

3

توزیع پزشکان و صدور گواهی
مربوطه
(16031014000)

http://tarh.behdasht.gov.ir

1 - تقسیم و توزیع نیروهاي پزشک در سطح
دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور

18041014100

http://tarh.behdasht.gov.ir

2 - صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در
توزیع پزشکان

16031014101

3 - صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان

16031014102

4 - صدور گواهی معافیت

11021014103

5 - توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاري
دندانپزشکی

16021014104

4

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی
در حوزه سلامت
(18081015000)

salamat.gov.ir
پایگاه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت
tahavol.behdasht.gov.ir
پایگاه تغذیه سلامت
nut.behdasht.gov.ir
معاونت بهداشت
health.behdasht.gov.ir
آوای سلامت
iec.behdasht.gov.ir

18081015000

5

فعالسازي مراکز پاسخگویی
سلامت
(16041016000)

http://190.behdasht.gov.ir

16041016000

6

صدور کارت بهداشت
(16041017000)

samanehjmb.behdasht.gov.ir

16041017000

7

نظارت بهداشتی بر اماکن
(16041018000)


markazsalamat.behdasht.gov.ir

1 صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی

16041018100

2 صدور مجوز شرکتهاي مبارزه با حشرات و
سمپاشی

13011018101

8

ثبت گواهی ولادت و مرگ
(10031019000)

http://deathregistry.behdasht.gov.ir/

10031019000

9

خدمات پزشک خانواده
(16021020000)

http://ehr.behdasht.gov.ir/SIYABService.asmx

ثبت و ارائه مراقبت های بهداشتی به شهروندان در قالب برنامه پزشک خانواده

16021020000

10

ایجاد پرونده الکترونیک سلامت
افراد
(16041021000)

http://node01.behdasht.gov.ir/EHRGate.asmx

تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت به ازای مراجعه شهروندان به مراکز مختلف ارائه دهنده خدمات سلامت

16041021000

11

تدوین استانداردها و کدگذاري و
شناسه هاي حوزه سلامت
(16061022000)

coding.behdasht.gov.ir

مدیریت و ارائه خدمات استعلام کدینگ مفاهیم حوزه سلامت

16061022000

مدیریت شناسه های حوزه سلامت

paygah.behdasht.gov.ir

12

ارزشیابی مدارك تحصیلی دانش -
آموختگان خارج ازکشور
(18041023000)

edd.behdasht.gov.ir

18041023000

13

آموزش مستمر جامعه پزشکی
(18051024000)

www.ircme.ir

18051024000

14

ارزشیابی بخشهاي آموزشی
دستیار دانشگاههاي علوم پزشکی
(18041025000)

cgme.behdasht.gov.ir

18041025000

15

برگزاري آزمونهاي علوم پزشکی
(18041026000)

http://www.sanjeshp.ir

1 - ثبت نام و برگزاري آزمون

18041026100

http://www.sanjeshp.ir

2 - اعلام نتایج آزمونها و رسیدگی به شکایات
داوطلبان آزمونها

18041026101

3 - ارزشیابی کلیه آزموهاي علوم پزشکی

18041026102

4 - برگزاري آزمون دستیاري دندانپزشکی

18041026103

16

ارائه خدمات آموزشی دانشجویان
دانش آموختگان علوم پزشکی
(18041027000)

dme.behdasht.gov.ir

1 ایجاد، راه اندازي و گسترش رشته هاي
تخصصی، دورههاي فوق تخصصی و تکمیلی
تخصصی

18041027100

dme.behdasht.gov.ir

2 - تدوین برنامه هاي آموزشی رشته هاي تخصصی،
دورههاي فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

18041027101

3 - بازنگري برنامه هاي آموزشی رشتههاي
تخصصی، دورههاي فوق تخصصی و تکمیلی
تخصصی

18041027102

4 - تصویب و ابلاغ برنامهها به دانشگاههاي علوم
پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط

18041027103

5 - بررسی درخواستهاي انتقال، تغییر رشته و
جابجایی دستیاران دندانپزشکی

18041027104

17

جذب و ارتقاء اعضاي هیأت علمی
(10031028000)

aac.behdasht.gov.ir

1 - جذب اعضاي هیات علمی

10031028100

aac.behdasht.gov.ir

2 - ارتقاي اعضاي هیات علمی

10031028101

18

ارائه تسهیلات رفاهی به اعضاي
هیأت علمی علوم پزشکی
(13011029000)

aac.behdasht.gov.ir

1- معرفی اعضاي هیات علمی دانشگاهها به
بانکهاي عامل جهت دریافت وام مسکن.

13011029100

aac.behdasht.gov.ir

2 - معرفی افراد ستادي به بانک مربوطه جهت
دریافت وام مسکن

13011029101

3 - نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت
تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانکها و
رفع مشکلات احتمالی

13011029102

سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی