سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
 
         
        اداره کل تجهیزات پزشکی  
   

 
 
سازمان الکترونیکی وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی
طراحی و اجرا: دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی